samedi 13 novembre 2010

Présentation de l'atelier

ARTOTHEQUE A FLEUR D’ENCRE

Depuis sa création, l’atelier de gravure Bo Halbirk a accueilli un grand nombre d’artistes graveurs venus du monde entier. Chacun a créé et édité des estampes, et selon la charte des graveurs, a laissé quelques tirages de ses œuvres à l’atelier. Ces estampes ont vite constitué une importante collection.
De plus, l’atelier est très impliqué dans la création de beaux livres collectifs ou personnels et dans l’édition d’œuvres gravées par des artistes confirmés. Ainsi une production annuelle de catalogues et d’éditions de coffrets comprenant des œuvres originales graphiques et littéraires sont conçus et édités à l’atelier.

Afin de mettre en valeur la qualité et l’importance de ces œuvres, l’association Atelier de gravure Bo Halbirk a créé une artothèque, dénommée « A Fleur d’Encre ».

La mission de l’artothèque « A Fleur d’Encre » est avant tout de développer l’Estampe, d’apporter un soutien aux artistes peintres-graveurs en portant leur œuvre à la connaissance du public, en diffusant leur travail sous forme d’expositions internationales, entre autres à travers les différents ateliers « amis » au Danemark, au Luxembourg, en Finlande ou au Japon.

L’artothèque édite des livres d’artistes et des estampes en collaboration avec les membres de l’atelier venus du monde entier ou des artistes en visite, sollicités par Bo Halbirk. De plus, elle noue des partenariats avec d’autres artothèques et ateliers de gravures en Europe et dans le monde (Luxembourg, Belgique, Danemark, Croatie, Finlande et Argentine).

L’artothèque propose plusieurs expositions dans l’année selon une thématique, un courant artistique ou en présentant des artistes spécifiques. Elle facilite des rencontres françaises et internationales sous forme d’expositions. Des tables rondes et des journées découvertes sont organisées durant lesquelles des thèmes particuliers sont abordés par des artistes et des historiens d’art.
Elle invite une à deux fois par an un artiste phare du monde de l’estampe et crée un évènement autour de sa présence.

Bo Halbirk  Président et Fondateur

ATELIER DE GRAVURE BO HALBIRK

En 1992, Bo Halbirk, artiste danois, a installé son atelier de gravure au 80-82 rue du Chemin Vert, dans le 11ème arrondissement, à Paris. Il s’est entouré d’un groupe d’artistes graveurs, rencontrés à la Cité Internationale des Arts à Paris, qui ont constitué le noyau de membres fondateurs de l’atelier.
Au fil du temps, les membres fondateurs ont invité d’autres artistes graveurs à se joindre au groupe, qui s’est élargi et a pris une ampleur internationale. Puis, en 2004, l’atelier a pris la forme d’une association loi 1901.
L’atelier de gravure Bo Halbirk tire sa force et sa dynamique du travail de création de chacun et de l’interaction entre ses membres. Imaginons un groupe de chefs dans la restauration travaillant dans le même espace. Chacun d’entre eux apporte ses compétences, ses façons d’aborder le travail, son style, mais, il se crée aussi du fait de l’interaction entre les artistes une émulation, une sorte de minestrone d’idées ! Riche de ces influences mutuelles qui résultent de la ”cuisine fusionnelle” de gravure et d’impression des plaques, chacun préserve néanmoins son originalité.
L’association met à la disposition des artistes un équipement d’outils de qualité  professionnelle, incluant un grand nombre de presses, et les graveurs peuvent tout à la fois travailler les techniques traditionnelles et expérimentales.
L’association organise également des journées portes ouvertes à l’atelier du Chemin Vert, mais aussi des expositions au Danemark, en Allemagne, en Argentine, au Brésil, en Belgique, en Grèce, en Chine, au Luxembourg, en Croatie, et en France.
Les membres créent et partagent leurs connaissances sur tout ce qui concerne les techniques d’impression à travers la théorie, les séminaires, les stages et les ateliers d’été...Souvent en association avec des expositions.
L’association collabore  avec d’autres ateliers de gravure partout dans le monde, et plus particulièrement avec les ateliers du Luxembourg, du Danemark, de Finlande et d’Argentine. Les ateliers ”Empreinte” au Luxembourg, ”Vrbniska Academia” en Croatie et, plus récemment, l’atelier installé au musée Kirsten Kjær au Danemark (avec lesquels nous travaillons régulièrement) se sont, en fait, inspirés du modèle du Chemin Vert pour créer leur propre structure.ARTOTEKET “A FLEUR D’ENCRE

Siden Atelier Bo Halbirk blev grundlagt, har det taget imod et stort antal grafiske kunstnere fra hele verden. I tidens løb skabte og udarbejdede de hver især et oplag af tryk, af hvilke 2 eksemplarer – i overensstemmelse med grafiske traditioner – blev overdraget til værkstedet. Disse tryk blev hurtigt til en væsentlig samling af grafisk kunst.
    Derudover er atelieret dybt involveret i produktionen af individuelle og kollektive kunstudgivelser såvel som i trykning af anerkendte kunstneres grafiske værker. I værkstedets regi skabes og udstilles der en årlig produktion af kataloger og box-udgivelser, som indeholder originale grafiske og litterære arbejder.

For at sikre og understrege betydningen og kvaliteten af denne stadigt voksende samling har foreningen omkring Atelier Bo Halbirk skabt et artotek, et kunstbibliotek, med navnet “A Fleur d’Encre”.
    Kunstbiblioteket “A Fleur d’Encre”s mission er først og fremmest at udvikle den grafiske kunst og dernæst at hjælpe de tilknyttede kunstnere med at få bragt deres værker ud til et større publikum. Dette opnås ved opsætning af internationale udstillinger, som bliver organiseret gennem talrige venskabsseminarer i bl.a. Danmark, Kroatien, Finland eller Japan.

I samarbejde med seminardeltagere fra hele verden eller kunstnere inviteret af Bo Halbirk udgiver artoteket kunstnermapper (med tekst og grafisk arbejde) samt grafiske tryk. Desuden har artoteket grundlagt et samarbejde med andre artoteker og grafiske værksteder i Europa og andre steder rundt om i verden (Luxemborg, Belgien, Danmark, Kroatien, Finland og Argentina).

Hvert år organiserer artoteket flere udstillinger, der følger et bestemt tema, en kunstnerisk bevægelse eller introducerer specifikke kunstnere. Herigennem faciliteres fransk og international udveksling. Ydermere afholdes der diskussionsaftener og åbent-hus-dage, hvor forskellige temaer bliver vendt af kunstnere og kunsthistorikere.

En eller to gange om året inviteres en kunstner med stor betydning for den grafiske kunst, og hendes/hans tilstedeværelse markeres ved en begivenhed arrangeret af artoteket.
Bo Halbirk, formand og grundlægger

Bo Halbirks Grafiske Værksted

I 1992 grundlagde den danske kunstner Bo Halbirk sit grafiske værksted i rue du Chemin Vert 80 – 82 i Paris’ 11. arrondissement. Han var ledsaget af en gruppe grafiske kunstnere, han havde truffet på Cité Internationale des Arts i Paris, som kom til at udgøre kernen af værkstedets grundlæggere. Med tiden blev flere grafiske kunstnere inviteret til gruppen, der herefter hurtigt voksede og opnåede international status. I 2004 blev værkstedet således en forening under den franske lov à 1901.

Bo Halbirks værksteds styrke og dynamik skyldes både hver kunstners individuelle arbejde og udvekslingen medlemmerne imellem. Lad os forestille os en forsamling af kokke, der alle arbejder i samme køkken. Hver især har de deres særegne evner, arbejdsmetoder og stilarter, og som resultat af deres gensidige påvirking af hinanden opstår en slags minestrone af ideer! Beriget af disse væsentlige påvirkinger fra dette grafiske “fusionskøkken”, bevarer hver kunstner alligevel altid sin personlige stil og metode.

Til kunstnerens rådighed giver foreningen professionelt kvalitetsudstyr og –værktøj samt et stort antal trykpresser. Grafikerne har således mulighed for at benytte sig både af traditionelle og eksperimenterende teknikker.

Foreningen arrangerer åben-hus-dage i værkstedet i Chemin Vert, men afholder der udover også udstillinger i både Danmark, Argentina, Brasilien, Beligen, Grækenland, Kina, Luxemborg, Kroatien og Frankrig. Medlemmerne skaber og deler deres viden og erfaringer om alt, hvad der vedrører de grafiske teknikker, igennem praksis- og teoriseminarer, udvekslingsophold og sommer-workshops – ofte kombineret med udstillinger.

Foreningen samarbejder med andre grafiske værksteder fra hele verden, i høj grad værksteder i Luxemborg, Danmark, Finland og Argentina. De grafiske værksteder “Empreinte” i Luxemborg, “Vrbniska Academia” i Kroatien og for nyligt også værkstedet i Kirsten Kjær Museet i Danmark (med hvilke vi ofte samarbejder) – har alle ladet sig inspirere af Chemin Vert-modellen for at etablere deres egne strukturer.ARTOTHEQUE “A FLEUR D’ENCRE”

Since its creation, Bo Halbirk’s workshop has welcomed a great number of artist-engravers from all over the world. Each artist has created and edited prints in the workshop and, in accordance with the engraver’s chart”, has left some examples of his or her prints to the workshop. These prints have quickly turned into a considerable collection.

Furthermore, the workshop is deeply involved in the creation of fine art books, collective or individual and, also in the edition of engraved works by recognized artists.  Thus, an annual production of catalogues and box editions  comprising original graphic and literary works are conceived in the workshop.  In order to highlight the quality and importance of these works, Bo Halbirk’s engraving association created an artothèque, called “A Fleur d’Encre”.

Artothèque “A Fleur d’Encre”’s mission is above all to develop the ‘Print’ and to provide back up support for member artist-engravers by bringing their art to the attention of the public. This is achieved by diffusing their works in international exhibitions organized through several “friend” workshops in Denmark, Croatia, Finland or Japan among others.
 
Artothèque publishes artists’ books and prints in collaboration with workshop members who come from all over the world or with visiting artists invited by Bo Halbirk. In addition, it has established partnerships with other artothèques and engraving workshops in Europe and elsewhere in the world (Luxemburg, Belgium, Denmark, Croatia, Finland and Argentina).
 
Artothèque organises several exhibitions during the year following a theme, an artistic movement or to introduce specific artists.  It facilitates French and international exchange.  through these exhibitions. Round-tables and discovery days are also held, during which particular themes are discussed by artists and art historians.
 
Once or twice a year, it invites an artist central to the printmaking world and creates an event around his or her presence.
  Bo Halbirk, President and Founder


Bo Halbirk’s Engraving Workshop
 
In 1992, Bo Halbirk, a Danish artist, established his engraving workshop at 80-82 rue du Chemin Vert, in the 11th district of Paris. He was accompanied by a group of artist-engravers, whom he had met at the Cité Internationale des Arts in Paris and, who then constituted the very core of the workshop’s founding members.  As time passed, these founding members invited other artist-engravers to join the group which subsequently broadened and acquired  international scale . Then, in 2004, the workshop became an association under the 1901 French law.

Bo Halbirk’s workshop’s strength and dynamism finds its source both in each  artist’s individual creative work and in the interaction between the members. Let us imagine a group of cooking chefs working in the same space. Each brings his own abilities, his own methods of approaching the discipline and his own style to his projects but in addition, the interaction between the artists also creates a kind of minestrone of ideas! Enriched by the mutual influences which result from this fusional cuisinein engraving and printing, each artist nonetheless preserves his or her own originality.

The association brings to the artists’ disposal professional quality equipment and tools, including a large number of presses. The engravers can use both traditional and experimental techniques at the same time.

The association organizes ‘open door days’ in the Chemin Vert workshop, but also holds exhibitions in Denmark, Germany, Argentina, Brazil, Belgium, Greece, China, Luxemburg, Croatia and France. Members create and share their know-how about everything concerning  printing techniques through theory, seminars, internships and summer workshops - often in combination with exhibitions.

The association works with other engraving workshops from the entire world, and more specifically with workshops from Luxemburg, Denmark, Finland and Argentina. The workshops “Empreinte” in Luxemburg, “Vrbniska Academia” in Croatia and, more recently, the workshop established in the Kirsten Kjær museum in Denmark (with whom we often collaborate) all actually took their inspiration from the “Chemin Vert” model in creating their own structures.